Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Verejné obstarávanie – Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov: Dolnoo­ravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégé Dolný Kubín
Sídlo: Nemocničná ul. 1944/10, 026 01 Dolný Kubín

IČO: 00634 905 DIČ: 2020563754

Zatriedenie verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 pís. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zastúpená: PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng., riaditeľ DONsP Dolný Kubín

Kontaktná osoba:  JUDr. Martin Hanuliak,  tel.: +421 43 5801 435 e-mail: hanuliak@donsp.sk