159/2022/02
TLM CONSTRUCT s. r. o.

Číslo zmluvy
159/2022/02 
Názov zmluvy
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 1/2022/HTČ uzavretej dňa 02.09.2022  
Zmluvný partner
TLM CONSTRUCT s. r. o. 
Predmet zmluvy
Naviac práce 
Suma
9 367,18 € 
Suma s DPH
NIE 
Dátum uzatvorenia zmluvy
4. 11. 2022 
Dátum zverejnenia zmluvy
9. 12. 2022 
Dátum účinnosti zmluvy
10. 12. 2022 
Poznámka
Pre úplnosť sa dodáva, že súhrnná cena za celé dielo, teda cena za pôvodne dojednaný rozsah diela a cena za dodatočné práce (naviac práce) podľa tohto dodatku č. 1 predstavujú cenu za zhotovenie diela v celkovej výške 80 620,18 EUR bez DPH (slovom: osemdesiattisícšesťstodvadsať eur a osemnásť centov). 
Dokumenty (prílohy) 
9. 12. 2022
196 kB

Zmluvný partner
TLM CONSTRUCT s. r. o. 
IČO
46719211 
Adresa
Zadunajská 6/A 
Mesto
Bratislava 
PSČ
85101